Velmi často se setkávám s tím, že lidé si pletou tuto terminologii a tím občas hledají vlastně úplně něco jiného, než by chtěli.

Vyjasněme si pojmy.

PRONÁJEM - z právního hlediska tento pojem vůbec neexistuje.

NÁJEM - správná právnická terminologie. Nájemní vztah je uzavřen mezi pronajímatelem (vlastník nemovitosti) a nájemcem (zájemce o bydlení). Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

  • Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.
  • Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Výpovědní lhůta je tříměsíční
  • Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba

Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.

nájem lze ukončit dohodou

PODNÁJEM - už z názvu smluvního vztahu vyplývá, že to je smluvní vztah podřízený nájmu Pod - Nájem. Smluvní vztah je uzavřený mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce je ze zákona oprávněn dát do podnájmu část nemovitosti, kterou má pronajatou, bez souhlasu majitele, v případě, že ji sám užívá.

Pokud by nájemce chtěl uzavřít podnájemní smlouvu na celou nemovitost, kterou má v nájmu a nebude ji osobně užívat, musí již mít souhlas majitele.

U podnájmu nejsou jasně určená pravidla zákonem a tento nájemní vztah se řídí ustanoveními v podnájemní smlouvě. Jako například výpovědní lhůty, chov zvířat v bytě apod. Ty jsou v případě nájmu definovány v zákoně, při podnájmu nikoliv.

Ukončení smlouvy, nebo výpověď - Smluvní vztah končí dle podmínek sjednaných v podnájemní smlouvě. Ale v případě, kdy je ukončen nájemní vztah mezi majitelem nemovitosti a nájemce, zaniká tím i podnájem.

 

 

autor: Michal Růžička